Bangpu House
Samutprakan Thailand
__________________________
2021 - Under Construction